11:40     Monday- gym
 11:40     Tuesday- media
 10:45     Wednesday- art
 11:40     Thursday- gym
 11:40      Friday- media